Trwa ładowanie...
Notowania
POLICE: strona spółki
5.05.2021, 18:46

PCE Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 w wysokości 83 708 317,51 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji wymogów ksh odnośnie poziomu kapitału zapasowego, który po dedykowanym dla realizacji projektu „Polimery Police” podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach dodatkowej emisji akcji Spółki (w styczniu 2020 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z poziomu 750,0 mln zł do kwoty 1 241,8 mln zł), kształtuje się na poziomie o 10,8 mln zł niższym od poziomu określonego w ksh. W rezultacie co najmniej kwota 6,7 mln zł wypracowanego w 2020 r. zysku powinna zasilić kapitał zapasowy. Ponadto, w 2020 roku Spółka zrealizowała proces sfinansowania objęcia akcji i udzielenia pożyczek podporządkowanych Grupie Azoty „Polyolefins” S.A. - spółce celowej realizującej projekt „Polimery Police”, co stanowiło znaczące wyzwanie finansowe dla Spółki o nieodnotowanej w historii Spółki skali finansowej. Projekt „Polimery Police” jest największą strategiczną inwestycją Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w ramach którego Spółka w 2020 r. wniosła kluczową wartość wymaganego kapitału długoterminowego (kapitał akcyjny oraz pożyczki), w kwocie 723 mln zł, z czego ponad 200 mln zł pochodziło ze źródeł zwiększających zadłużenie Spółki. W związku z powyższym zatrzymanie zysku w Spółce istotnie zwiększy bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwi płynną realizację zaplanowanych zamierzeń inwestycyjno-remontowych, cyklicznie wymaganych w branży chemicznej. W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty