Trwa ładowanie...
bEhVziPp

Notowania

ULTGAMES: strona spółki
11.05.2021, 14:34

ULG Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 04.05.2021 r., informuje iż w dniu 11.05.2021 r. otrzymał od biegłego rewidenta „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki.
Przedmiotowy Raport biegłego rewidenta Emitent przekazuje jako załącznik do niniejsze raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVziPX