Trwa ładowanie...
bEgXjApx

Notowania

COLUMBUS: strona spółki
11.05.2021, 20:57

CLC Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dn. 10 lutego 2021 r., w którym poinformował o podjęciu przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E informuje, iż w dniu 11 maja 2021 r. złożył w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 441 § 2 pkt 5 w związku z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie (dalej: Oświadczenie) w sprawie dookreślenia (z kwoty 112.027.198,50 zł) do kwoty 129.982.198,50 zł wysokości kapitału zakładowego Columbus w wyniku objęcia wszystkich wyemitowanych 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,89 zł każda akcja.
W wyniku objęcia akcji serii E, w Oświadczeniu Zarząd dokonał zmiany §6 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje obecnie obowiązujące brzmienie oraz nową uchwaloną treść §6 Statutu Spółki. Obecnie obowiązujące brzmienie §6 Statutu Spółki: "§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.027.198,50 zł (sto dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda: 1) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877; 2) 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 4) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.". Uchwalone brzmienie §6 Statutu Spółki: „§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.982.198,50 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na następujące akcje o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda: 1) 40.479.877 (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o numerach od A1 00.000.001 do A1 40.479.877; 2) 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 4) 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 5) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”. Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEgXjAqf