Trwa ładowanie...
bEgAkcut

Notowania

MARVIPOL: strona spółki
17.05.2021, 23:39

MVP Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy

Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących nr 19/2020 i 34/2020 opublikowanych odpowiednio 6 kwietnia 2020 roku i 28 lipca 2020 roku, niniejszym informuje o zawarciu 17 maja 2021 r. przez Follonica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , jako kupującym [Kupujący] i spółkę PDC Industrial Center 141 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Spółka Celowa], jako sprzedającym, będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości [Umowa Przedwstępna], na których to nieruchomościach Spółka Celowa realizuje projekt logistyczno-magazynowy.
Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży [Umowa Przyrzeczona] prawa własności nieruchomości składających się z następujących działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 312/2, 313/2, 315/2, 316/2 o łącznym obszarze 6,5469 ha, położonych w Tyńcu Małym, w województwie dolnośląskim i prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności [dalej łącznie jako Nieruchomość]. Na Nieruchomości Spółka Celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu Nieruchomości. Wstępna cena sprzedaży Nieruchomości wynosi ok. 18.295.000 EUR netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie Emitent informuje, że wskazana cena sprzedaży zostanie uaktualniona na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści Umowy Przedwstępnej. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej powinno nastąpić do dnia 30 listopada 2021 roku. Zawarcie Umowy Przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym, w tym uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych. Kupujący oraz Spółka Celowa mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadkach określonych w Umowie Przedwstępnej, związanych z brakiem realizacji określonych w niej postanowień. Umowa przewiduje możliwość zapłaty przez Spółkę Celową kar umownych w przypadkach wskazanych i płatnych na zasadach wskazanych w treści Umowy Przedwstępnej. Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. O zawarciu Umowy Przyrzeczonej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bEgAkcvb