Trwa ładowanie...
bErKnsJN

Notowania

CNT: strona spółki
18.05.2021, 11:36

CNT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 11, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT oraz sprawozdania z działalności CNT za rok obrotowy 2020. 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CNT z działalności w 2020 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej CNT nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej CNT na nową, wspólną kadencję. 12. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bErKnsKv