Trwa ładowanie...
bEEAbhJx
Notowania
BITEVIL: strona spółki
21.05.2021, 20:15

CDT Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd spółki Codeaddict S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 21.05.2021 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych poprzez odpis m.in. nakładów poniesionych na aplikację Eracoin oraz odpis aktualizacyjny należności handlowych. Dokonano odpisu w łącznej kwocie 942.342,10 PLN.
Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym rocznym sprawozdaniu Spółki za rok 2020, w pozycji "pozostałe koszty operacyjne" w Rachunku Zysków i Strat i obniżą bezpośrednio wynik jednostkowy o kwotę 942.342,10 PLN. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty wartości aktywów niematerialnych i prawnych wykazanych w bilansie Spółki i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Odpisy mają charakter niegotówkowy i jednorazowy.    Emitent podjął decyzje o odpisie wartości aplikacji Eracoin, w związku z zawieszeniem prac nad rozwojem aplikacji oraz brakiem pozyskania odpowiedniego partnera biznesowego, mogącego wesprzeć Spółkę finansowo w celu dalszego jej rozwoju. Emitent nie wyklucza wznowienia projektu w przyszłości w sytuacji znalezienia odpowiedniego partnera biznesowego. Na ten czas Spółka postanawia skupić swoje możliwości - roboczogodziny na rozwój innych aktualnie prowadzonych projektów. Emitent dokonuje odpisu zgodnie z sugestią otrzymaną od biegłych rewidentów analizujących stan aktywów Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Spółka przekazuje również, iż pomimo zaniechania rozwoju aplikacji Eracoin, jego elementy/części składowe – w głównej mierze kod, wykorzystane zostaną w kolejnych projektach Emitenta jak i tych aktualnie rozwijanych, co pozwoli na przyśpieszenie ich realizacji i może korzystniej wpłynąć na wynik Spółki za rok 2021. Na odpis aktualizacyjny składają się również należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych, ujęte w odpisie zgodnie z sugestiami biegłych rewidentów. Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym rocznym sprawozdaniu Spółki za rok 2020.

Inne komunikaty

bEEAbhKf