Trwa ładowanie...
bEqQKvjF

Notowania

CFG: strona spółki
24.05.2021, 18:29

CFG Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2021

Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 24 maja 2021 r. Powodem korekty jest brak wskazania w pierwotnej wersji raportu wartości odpisu poszczególnych produkcji Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostała treść raportu nie uległa zmianie. W związku z powyższym poniżej przedstawiono pełną treść raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 24 maja 2021 r. przed i po korekcie.
Treść raportu przed korektą: Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, wynikającego z utraty wartości aktywów. Odpisy aktualizacyjny obejmuje 5 produkcji: Redneck Party, Projekt WW2, Spellsword, Dunrog oraz Elderborn, a jego łączna wysokość wynosi 992.719,00 zł. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości zapasów. Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki. Dokonanie ww. odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia ww. odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 25 maja 2021 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Treść raportu po korekcie: Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, wynikającego z utraty wartości aktywów. Odpisy aktualizacyjny obejmujący 5 produkcji wynosi łącznie 992.719,00 zł, w tym: Projekt WW2 (975.705,00 zł), Redneck Party (7.150,00 zł), Dunrog (6.930,66 zł), Spellsword (1.466,67 zł) oraz Elderborn (1.466,67 zł). Odpis zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości zapasów. Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki. Dokonanie ww. odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia ww. odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 25 maja 2021 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEqQKvkn