Trwa ładowanie...
bEqzoYWJ

Notowania

PEP: strona spółki
24.05.2021, 20:22

PEP Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polenergia S.A. zwołanego na 18 czerwca 2021 r.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie („Akcjonariusz”) żądanie złożone na podstawie art. 15.3c pkt 1) Statutu Spółki, dotyczące umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 czerwca 2021 r. („WZA”) („Żądanie”):
1. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; oraz 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena. Zarząd Spółki informuje, że podejmie kroki niezbędne w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym Żądaniu poprzez uwzględnienie proponowanych uchwał w porządku obrad WZA. Zmieniony porządek obrad WZA uzupełniony o żądania akcjonariuszy zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty

bEqzoYXr