Trwa ładowanie...
bEqyMDgB

Notowania

FERRUM: strona spółki
25.05.2021, 11:54

FER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach (Stołówka Zakładowa) o godz. 10:00.
Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r., zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 13 czerwca 2021 r. Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki FERRUM S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2021 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 25 maja 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2021 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 29 czerwca 2021 r., posiadają prawo do: 1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza, co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, 2/ zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza, co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, 3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad, 4/ uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji, 5/ zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność budzi wątpliwości. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl. Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje ponadto, że: 1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 29 czerwca 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Listę uprawnionych do uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 oraz 28 czerwca 2021 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza FERRUM S.A. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. raporty@ferrum.com.pl. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r. mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie, gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Inne komunikaty

bEqyMDhj