Trwa ładowanie...
bEicQFvp

Notowania

PEPEES: strona spółki
2.06.2021, 13:04

PPS Zwołanie ZWZ PEPEES S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd przekazuje dokumenty, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: 1.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. 2. Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej. 3. Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej. 4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. 5.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEicQFvX