Trwa ładowanie...
bEitCKtN

Notowania

GENRG: strona spółki
10.06.2021, 23:29

GNG Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice”. Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wraz z określeniem maksymalnych wartości Umowy o charakterze ramowym.
Emitent złożył oferty na dwa z trzech obszarów: Obszar nr 11: teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyn oraz Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach. Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. , którego przedmiotem jest Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar 11, 15, 28/Gazownia: Gliwice, Pszczyna, Katowice/ Znak postępowania: 2021/W100/WNP-032237. Na obu obszarach złożone przez G-Energy oferty okazały się najkorzystniejsze. Emitent będzie zobowiązany się sukcesywnie realizować jednostkowe zadania polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza), na podstawie jednostkowych zamówień, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto. obszar 28 Gazownia Katowice oraz 770 000,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)Obszar 11 Gazownia Gliwice. Łącznie Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3 270 000 PLN (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 752 100 PLN (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) . Wynagrodzenie brutto wyniesie 4 022 100 PLN (cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące sto złotych). Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-16
GNG Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
0,58
0,00
2021-06-10
GNG Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Gazownie: Katowice, Gliwice).
0,58
0,00
2021-05-27
GNG Nabycie akcji własnych
0,58
-0,17
2021-05-14
GNG Nabycie akcji własnych
0,58
0,00
2021-05-01
GNG Nabycie udziałów w AO Solar Company sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
0,61
0,00
2021-04-29
GNG Nabycie akcji własnych
0,59
+1,19
2021-04-22
GNG Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
0,61
-1,64
2021-04-10
GNG Podpisanie Umowy o Współpracy z Solar -Energy S.A.
0,60
+14,81
2021-04-06
GNG Zawarcie Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.
0,59
0,00
2021-04-01
GNG Zawarcie Aneksu zwiększającego wynagrodzenie do Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przez spółkę współzależną
0,59
0,00
bEitCKuv