Trwa ładowanie...
bEiEpDqZ

Notowania

FERRUM: strona spółki
11.06.2021, 11:06

FER Informacja o złożeniu przez Konsorcja z udziałem FERRUM ofert z najniższą ceną w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM

Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent], informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. powziął informację o wynikach otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część 1 [Postępowanie 1].
Oferta złożona przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. [Lider Konsorcjum], FERRUM S.A. [Partner Konsorcjum] oraz Stalprofil S.A. [Partner Konsorcjum] zwane dalej Konsorcjum 1, o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu Konsorcjum pozostaje w toku uzgodnień. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum 1 stanowi wartość przekraczającą środki Zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 221 mln zł brutto. Warunkiem zawarcia pomiędzy Konsorcjum 1 a Zamawiającym umowy w ramach Postępowania 1 jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa powyżej. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z Postępowaniem 1 Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym. Jednocześnie Emitent informuje, iż również w dacie 11 czerwca 2021 r. powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [Zamawiający] ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica – w m. Siechnice" Numer postępowania: ZP/2021/04/0048/WRO [Postępowanie 2]. Oferta w ramach powyższego postępowania została złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. [Lider Konsorcjum] oraz FERRUM S.A. [Partner Konsorcjum] zwane dalej Konsorcjum 2, o wartości 13,6 mln zł netto, co stanowi 16,7 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu Konsorcjum 2 pozostaje w toku uzgodnień. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum 2 stanowi wartość przekraczającą środki Zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 14,8 mln zł brutto. Z uwagi na istotnie niższą skalę złożonej oferty w porównaniu do Postępowania 1, intencją Emitenta pozostaje poinformowanie o istotnych zdarzeniach związanych z Postępowaniem 2 we właściwych raportach okresowych.

Inne komunikaty

bEiEpDrH