Trwa ładowanie...
bEBYmRDp
Notowania
11BIT: strona spółki
14.06.2021, 17:00

11B Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 568 akcji serii G

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz komunikatu bieżącego nr 22/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 14 czerwca 2021 roku z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., w dniu 14 czerwca 2021 roku zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 568 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji serii G 11 bit studios S.A., objętych w ramach publicznej oferty na łączną kwotę 58 719,84 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy, siedemset dziewiętnaście złotych, 84/100). Wymienione akcje z dniem 14 czerwca 2021 roku zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Jednocześnie Spółka informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 236.371,1 PLN (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych, 10/100) i dzieli się na 2 363 711 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) każda.

Inne komunikaty

bEBYmRDX