Trwa ładowanie...
bEEurwyd
Notowania
KGHM: strona spółki
16.06.2021, 16:44

KGH Zgoda Zarządu na zawarcie aneksu do Umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017, informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku wyraził zgodę na zawarcie Aneksu do umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z dnia 11 grudnia 2017 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).
Zawarcie Aneksu zwiększy dostępną kwotę udzielonej pożyczki o równowartość 440 mln PLN, tym samym udzielone finansowanie w ramach zawartej Umowy wynosiło będzie 1,34 mld PLN. Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN wynosił będzie 22 miesiące licząc od daty zawarcia Aneksu. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 4 transzach, każda transza w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą one zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że podpisanie Aneksu planowane jest do dnia 30 czerwca 2021 roku. Jeżeli Aneks do Umowy nie zostanie zawarty do dnia 30 czerwca 2021 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Inne komunikaty

bEEurwyL