Trwa ładowanie...
bEUidcKZ
Notowania
MOJ: strona spółki
23.06.2021, 15:31

MOJ Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2021 r. Emitent złożył dwa oświadczenia o ustanowieniu hipotek umownych łącznych tj.:
I. Pierwsze oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej ( docelowo pierwszorzędnej, z zastrzeżeniem istniejącego zabezpieczenia) do sumy 21.000.000,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisów na opróżnione miejsce hipoteczne obciążającej łącznie: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. w Katowicach, dalej Fasing S.A. wraz prawem własności posadowionych na nim budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, opisanych w KW KA1K/00048838/3; b) prawo własności nieruchomości gruntowej MOJ S.A. opisanej w KW KA1K/00035794/8; c) prawo użytkowania wieczystego MOJ S.A. nieruchomości gruntowej oraz prawo własności posadowionych na nim budynków, stanowiących odrębne nieruchomości opisanej w KW OP1O/00077049/0. W/w hipoteka ustanawiana jest na rzecz Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności Banku w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu umowy z dnia 22.06.2021 r. Wielocelowego Kredytu Limitowego zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), a Karbon 2 sp. z o.o. w Katowicach ( Poręczycielem). W ramach umowy kredowej Bank udostępnił Fasing S.A. limit w łącznej kwocie 14.000.000,00 zł, w tym 6 mln kredyt w rachunku bieżącym. Środki wypłacone w ramach kredytu w rachunku bieżącym będą wykorzystane w pierwszej kolejności na całkowite refinansowanie Istniejącego Zadłużenia Finansowego Fasing S.A. wobec Banku Santander, a następne na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy / ogólnych celów korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji Bankowej. Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na 24 miesiące od daty podpisania umowy. II. Drugie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do sumy 60.000.000,00 zł ( docelowo drugorzędnej, z zastrzeżeniem istniejącego zabezpieczenia) wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisów na opróżnione miejsce hipoteczne obciążającej łącznie w/w nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego opisane w KW KA1K/00048838/3, KW KA1K/00035794/8, OP1O/00077049/0. W/w hipoteka ustanawiana jest na rzecz Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności Banku w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu zawartej dnia 22.06.2021 r. Umowy Kredytu zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorca) a Bankiem ( Kredytodawca), zgodnie z którą Spółce Fasing S.A. zostanie udzielony kredyt obrotowy nieodnawialny w maksymalnej wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Spółki Fasing S.A. z tytułu emisji obligacji serii A, oznaczonych kodem PLFSING00036. Ostateczny dzień spłaty oznaczony będzie na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy Kredytowej.

Inne komunikaty

bEUidcLH