Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
29.06.2021, 15:37

LKD Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na nową wspólną 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 29 czerwca 2021 r., następujących Członków Rady Nadzorczej:
1. Dariusza Olczyka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Jana Olczyka; 3. Emilię Sawicką; 4. Bartosza Krzesiaka; 5. Arkadiusza Króla. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pani Emilii Sawickiej oraz Pana Bartosza Krzesiaka spełniają kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Emitenta i § 10 ust. 10 Statutu Emitenta oraz złożyli pisemne oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności, wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, a ponadto określonych w § 2 ust. 3 i § 15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Emitenta. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Spółka, w podstronie Rada Nadzorcza). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Inne komunikaty