Trwa ładowanie...
bEKtRUEl
Notowania
ATLASEST: strona spółki
20.07.2021, 12:54

ATL ZWZ - uzupełnienie dokumentacji

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
Korekta raport bieżący nr 7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Rada Dyrektorów informuje, że załączniki – Porządek obrad i formularz pełnomocnictwa stanowiące załączniki do raportu bieżącego nr. 7/2021 ogłoszonego 15 lipca 2021 r. zostały zrewidowane i nowe wersje zostały załączone do niniejszego raportu. Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 („Sprawozdanie”) zostało przekazane akcjonariuszom wraz z zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy („Zawiadomienie o WZA”). Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.30 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Zawiadomienie, zrewidowany porządek obrad i formularz pełnomocnictwa zostaną także wysłane do Akcjonariuszy w ciągu najbliższych dni. Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 3 załącznika do niniejszego raportu. Więcej informacji, prosimy o kontakt: Maitland Administration (Guernsey) Limited Tel +44 (0)1 481 749 360 Guernsey.Office@maitlandgroup.com Pani Elaine Smeja Pani Aimee Gontier Załączniki (zrewidowane wersje): 1. Porządek obrad 2. Formularz Pełnomocnictwa Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)

Załączniki

Inne komunikaty

bEKtRUET