Trwa ładowanie...
bEsxuPTV
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
21.07.2021, 14:57

BDX „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 21.07.2021 r. został poinformowany przez PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 15.06.2021 r. w raporcie bieżącym nr 52/2021. Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertą) wyniosła 171 227 793,84 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta. Warunki oferty o najwyższej wartości: Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 29.03.2024 r. Okres gwarancji: 36 miesięcy lub 4500 godzin pracy KGO, w zależności co upłynie później i 60 miesięcy na roboty budowlane Okres rękojmi: 36 miesięcy Zaliczka: 10% wynagrodzenia umownego netto Warunki płatności: płatności zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty

bEsxuPUD