Trwa ładowanie...
bEDHayad
Notowania
URSUS: strona spółki
26.07.2021, 2:45

URS Informacje dotyczące osoby delegowanej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS S.A. w upadłości

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS lub Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku, stosownie do treści § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje informacje na temat Pana Andrzeja Zarajczyka.
Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii. Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka: 1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji, 1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk, 1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami, 1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert, 1986 – 1987 POL-MOT sp. z o.o. – kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych, 1988 – 1989 POL-MOT sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych, 1989 – 1997 POL-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor generalny, 1997 – 2020 POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny, 1992 – obecnie INVEST-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu, 1996 – obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej, 1989 – obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – prezes zarządu, 1997  – 2011 POL-MOT WARFAMA S.A. – wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej, 2011 – obecnie URSUS S.A. przewodniczący rady nadzorczej, Związek Pracodawców LEWIATAN – wieloletni prezes. Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. – prezes zarządu, od 2011 r. URSUS S.A.  –  przewodniczący rady nadzorczej, od 2006 r. POL-MOT AUTO S.A. – przewodniczący rady nadzorczej, Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach: od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym, od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym. Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk: • nie prowadzi poza przedsiębiorstwem URSUS innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prokurenta w POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; poza powyższym Pan Andrzej Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEDHayaL