Trwa ładowanie...
Notowania

TPE Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 4 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 5 sierpnia 2021 r. następujące osoby do składu Zarządu Emitenta VI wspólnej kadencji:
1. Pana Artura Michałowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, 2. Pana Krzysztofa Surmę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, 3. Pana Patryka Demskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Arturowi Michałowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Emitenta. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu Emitenta nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wszyscy powołani Członkowie Zarządu Emitenta oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych Członkach Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Artur Michałowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu oraz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - Master of Corporate Governance oraz studiów Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Od 2016 r. do 4 sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Elektrociepłowni „Zofiówka” będącej w strukturach KWK „Zofiówka”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m. in. funkcje: Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Zastępcy Kierownika Ruchu ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownika Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępcy Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektora EC „Zofiówka” oraz Dyrektora Biura Produkcji. Pan Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019). W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009). Pan Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty