Trwa ładowanie...
bEDmZKjp
Notowania
BUMECH: strona spółki
15.09.2021, 15:24

BMC Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) dnia 15.09.2021 roku powziął informację z przeglądarki akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego umieszczonej na Portalu Rejestrów Sądowych o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 06.09.2021 roku zmian w Statucie Emitenta wprowadzonych Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2021 roku.
Wprowadzone zmiany dotyczą §2 oraz §17 Statutu i są następujące: 1) Na końcu § 2 dodano nowe kolejno następujące po sobie PKD w następującym brzmieniu: • PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, • PKD-70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, • PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, • PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, • PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, • PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, • PKD-62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 2) Z § 2 Statutu usunięto następujące PKD: • PKD - 25.73.Z - Produkcja narzędzi, • PKD - 07.10.Z - Górnictwo rud żelaza, • PKD - 08.93.Z - Wydobywanie soli, • PKD - 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, • PKD – 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, • PKD – 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, • PKD – 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej, • PKD – 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, • PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, • PKD – 23.64.Z- Produkcja zaprawy murarskiej, • PKD – 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, • PKD – 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych, • PKD – 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, • PKD – 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, • PKD – 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację, • PKD - 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, • PKD – 93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 3) Dotychczasową treść §17 ust. 3 w brzmieniu: „3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.” zmieniono na: „3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.” 4) Wykreślono treść §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: „4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób, ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.” 5) W miejsce wykreślonego ust. 4 w §17 wprowadzono następującą treść: „4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-15
BMC Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
6,80
+7,65
2021-09-13
BMC Zawarcie umowy na sprzedaż węgla
4,93
+25,76
2021-09-10
BMC Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 roku
4,52
+9,29
2021-09-09
BMC Znaczne pakiety akcji
4,54
-1,98
2021-09-09
BMC Znaczne pakiety akcji
4,54
-1,98
2021-09-07
BMC Zawarcie umów na sprzedaż węgla
4,85
-0,21
2021-09-03
BMC Zawarcie umów na sprzedaż węgla
4,99
-4,01
2021-09-03
BMC Zawarcie umowy na sprzedaż węgla
4,99
-4,01
2021-07-16
BMC Wykaz akcjonariuszy po wznowieniu obrad ZWZ w dniu 15.07.2021 r.
3,30
0,00
2021-07-15
BMC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
3,27
+0,92
bEDmZKjX