Trwa ładowanie...
bEKuSoCt
Notowania
PBKM: strona spółki
17.09.2021, 18:14

BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Emitent” lub "Spółka") informuje, że w dniu 17 września 2021 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 1125/2021 w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 34.479 (trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz oznaczenia ich kodem ISIN PLPBKM000012 ("Akcje N"). Warunkiem rejestracji Akcji N w depozycie papierów wartościowych jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN PLPBKM000012.
Akcje N zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii N.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-20
BKM Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2021 roku
85,00
0,00
2021-10-19
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
85,00
0,00
2021-10-08
BKM Informacja nt. przedłużenia okresu przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta
80,00
0,00
2021-09-27
BKM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N
89,00
0,00
2021-09-24
BKM Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta
89,00
0,00
2021-09-21
BKM Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
84,60
+0,24
2021-09-20
BKM Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
88,00
0,00
2021-09-17
BKM Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
86,00
0,00
bEKuSoDb