Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
20.09.2021, 14:40

MBK Rejestracja 1656 akcji mBanku S.A. w KDPW

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 20 września 2021 r. powziął informację o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym w dniu 21 września 2021 r. nastąpi rejestracja 1.656 akcji zwykłych Banku na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda.
Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie: • uchwały nr 21 XXI ZWZ Banku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Podstawę rejestracji tych akcji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 447/10 z dnia 26 lipca 2010 r. • uchwały nr 3 XVI NWZ Banku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Podstawę rejestracji tych akcji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 616/16 z dnia 15 września 2016 r. Wszystkie nowo wyemitowane akcje zarejestrowane zostaną pod kodem PLBRE0000012. Po dokonaniu rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Banku o kodzie PLBRE0000012 wynosić będzie 42.357.696.

Inne komunikaty