Trwa ładowanie...
bEKukHhh
Notowania
URSUS: strona spółki
22.09.2021, 9:04

URS Postanowienie w przedmiocie uchylenia pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd upadłościowy syndyka

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 21 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 153/21 na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego uchylił pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 000811685) oraz wyznaczył syndyka w osobie Pawła Głodka (nr licencji 657).
Pan Paweł Głodek jest praktykiem prawa upadłościowego od 2005 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 657 i od roku 2013 pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Pan Paweł Głodek posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ukończył m. in. Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję prezesa zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Paweł Głodek jest autorem licznych opinii sporządzonych dla podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów czy też organów egzekucyjnych. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw (obecnie jest w trakcie drugiej, pięcioletniej kadencji). Był również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach I i II Edycji Studiów Podyplomowych „Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorców”. W ostatnich latach Pan Paweł Głodek pełnił lub w dalszym ciągu pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec następujących podmiotów ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, Laboratoria RH+ Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Moleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TBA Express Sp. z o.o. z siedzibą w Markach. Pan Paweł Głodek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Paweł Głodek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEKukHhP