Trwa ładowanie...
bETiXFwB
Notowania
BEDZIN: strona spółki
21.10.2021, 16:23

BDZ Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że
w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2021 roku Pan Kamil Kamiński, Członek Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2021 roku. Pan Kamil Kamiński złożył rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do rezygnacji, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

Załączniki

Inne komunikaty

bETiXFxj