Trwa ładowanie...
Notowania
DANKS: strona spółki
22.11.2021, 23:53

DNS Nabycie udziałów spółki celowej, udzielnie pożyczki spółce celowej oraz planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27.10.2021 r. Emitent nabył udziały w Spółce EPO INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000703848) („EPO INWEST”) w zamian za cenę wynoszącą 4.550,00 zł za wszystkie nabyte udziały.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 22.11.2021 roku podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z EPO INVEST. Mając na względzie udzieloną zgodę w dniu 22.11.2021 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z EPO INVEST. Na podstawie umowy pożyczki Emitent zobowiązał się do udzielenia EPO INVEST pożyczki w kwocie nie większej niż 6.400.000,00 zł z przeznaczeniem (1) na sfinansowanie nabycia wierzytelności pieniężnej przysługującej jednemu z działających w Polsce banków wobec osoby prawnej, wynikającej z umowy kredytowej, zabezpieczonej hipoteką umowną w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim oraz (2) na sfinansowanie procesu windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1 proc. rocznie, a okres jej spłaty jest powiązany z terminem windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym EPO INVEST. Zarząd Emitenta informuje, że EPO INVEST jest spółką celową Emitenta, dedykowaną wyłącznie do zawarcia opisanej powyżej umowy nabycia wierzytelności, a następnie do przeprowadzenia windykacji tejże wierzytelności. Emitent wyjaśnia, że planowane nabycie i windykacja opisanej powyżej wierzytelności jest kolejnym przejawem realizacji zapowiedzi podejmowania przez Emitenta działań, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości). Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy. Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

Inne komunikaty