Trwa ładowanie...
Notowania
DANKS: strona spółki
29.11.2021, 18:36

DNS Nabycie przez spółkę celową wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 22.11.2021 roku, informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. roku spółka zależna Emitenta, tj. EPO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000703848 („EPO INVEST”) zawarła Umowę przelewu wierzytelności, opisanej ww. raporcie bieżącym, z jednym z działających w Polsce banków.
Obecnie, na dzień 29.11.2021 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania, które zostało nabyte przez EPO INVEST na podstawie ww. Umowy, wynosi: 7.767.290,35 zł. plus odsetki. Emitent informuje, że EPO INVEST pod nabyciu wierzytelności, bezzwłocznie przystąpi do działań mających na celu wyegzekwowania wszystkich należnych środków, również z przedmiotu zabezpieczenia tj. hipoteki umownej w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim. Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

Inne komunikaty