Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
17.12.2021, 17:43

BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 grudnia 2021 roku Komenda Głównej Straży Granicznej poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym na „Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: „barierą” na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Wartość oferty dla odcinka nr 1: 167 722 924,00 zł netto Wartość oferty dla odcinka nr 2: 158 525 072,00 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy Okres rękojmi: 5 lat Zaliczka: nie przewidziano Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Inne komunikaty