Trwa ładowanie...
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
20.12.2021, 23:15

TRN Informacja o zwiększeniu stanu posiadania przekazana na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku, powziął od akcjonariuszy Emitenta: spółki Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Dariusza Cegielskiego zawiadomienie, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie"), Dariusz Cegielski członek zarządu spółki Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Euro Investor"), uprawniony do samodzielnej reprezentacji oraz działający we własnym imieniu zawiadamia niniejszym, że w dniu 16 grudnia 2021 roku nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka"), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia. Zmiana udziału nastąpiła w związku z nabyciem w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Euro Investor 1.140.689 sztuk akcji dających 1.140.689 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. W/w zdarzenia spowodowały wzrost udziału w głosach Dariusza Cegielskiego pośrednio poprzez Euro Investor. Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor oraz z uwzględnieniem akcji własnych Spółki posiadanych przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadał: 1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2) 2.127.714 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 9,31% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2.127.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 3) 549.505 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Dariusza Cegielskiego stanowiących 2,41% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2,17 % głosów na Walnym Zgromadzaniu. 4) 4.071.509 akcji własnych zwykłych na okaziciela posiadanych przez Trans Polonia S.A. oraz jej spółkę zależną TP Sp. z o.o. stanowiących 17,82% w kapitale zakładowym oraz dających 16,06 % głosów. Powyżej wymienione akcje posiadane przez Dariusza Cegielskiego bezpośrednio oraz za pośrednictwem Euro Investor oraz z uwzględnieniem akcji własnych Spółki posiadanych przez Trans Polonia S.A. oraz jej spółkę zależną TP Sp. z o.o. dawały łącznie 9.248.728 akcji stanowiących 40,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz 11.748.728 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 46,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor oraz z uwzględnieniem akcji własnych Spółki posiadanych przez Trans Polonia S.A. . oraz jej spółki zależnej TP Sp. z o.o. zgodnie z art. 87 ust.5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych posiada: 1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2) 3.268.403 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 14,31% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 3.268.403 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 3) 549.505 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Dariusza Cegielskiego stanowiących 2,41% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2,17 % głosów na Walnym Zgromadzaniu. 4) 4.071.509 akcji własnych zwykłych na okaziciela posiadanych przez Trans Polonia S.A. oraz jej spółkę zależną TP Sp. z o.o. stanowiących 17,82% w kapitale zakładowym oraz dających 16,06 % głosów. co daje łącznie 10.389.417 akcji stanowiących 45,47% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 12.889.417 głosów, stanowiących 50,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie: Nie dotyczy. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie: Nie dotyczy. Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor. Nie istnieją podmioty zależne od Dariusza Cegielskiego lub Euro Investor posiadające akcje Spółki. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy, wynosiła 0. Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

Inne komunikaty