Trwa ładowanie...
Notowania
VRG: strona spółki
5.01.2022, 17:58

VRG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1) Skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 – 20 maja 2022 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 – 17 listopada 2022 r. 2) Skonsolidowany raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 roku – 26 sierpnia 2022 r. 3) Raporty roczne za rok 2021: - raport roczny za rok 2021 – 8 kwietnia 2022 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 8 kwietnia 2022 r. Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia informuje, że w 2022 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalną informację finansową. Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2022 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową. Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, w 2022 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2021 roku oraz za drugi kwartał 2022 roku.

Inne komunikaty