Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
18.01.2022, 17:34

PGE Ujawnienie informacji opóźnionej – Decyzja Zarządu PGE w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnych, których ujawnienie zostało opóźnione w dniu 18 stycznia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, była informacja o podjęciu w dniu 18 stycznia 2022 r. uchwały Zarządu PGE w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Treść opóźnionej informacji poufnej: "Zarząd PGE informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji („Uchwała”). Uchwała przewiduje zaproponowanie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki. Intencją Zarządu Emitenta jest pozyskanie od inwestorów w ramach procesu podwyższenia kapitału kwoty przekraczającej 3 mld złotych. Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w trzech obszarach: 1. rozwój odnawialnych źródeł energii; 2. dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych; 3. rozwój dystrybucji. O poszczególnych etapach związanych z dokapitalizowaniem Spółki, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących." Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały oraz wyrażenia zgody na czynności faktyczne i prawne wymagane do przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki. Ww. uchwała Rady Nadzorczej została podjęta dnia 18 stycznia 2022 r.

Inne komunikaty