Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Odwołanie oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki Cean & Carbon Energy S.A.

Zarząd spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 27 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Józefa Mikołajczyka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Sławomira Kołodziejczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 roku. W załączeniu niniejszego raportu emitent przekazuje życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu. Pan Sławomir Kołodziejczuk oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty