Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
16.03.2022, 15:46

ECH Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst i rejestracja obligacji serii L w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 252/2022 z dnia 15 marca 2022 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii L („Obligacje”) o wartości nominalnej 100 PLN każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że KDPW w dniu 15 marca 2022 r. wydał oświadczenie NR 248/2022 o rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, pod kodem ISIN PLECHPS00332. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty