Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
18.03.2022, 14:11

ECH Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii L w obrocie na rynku podstawowym

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 264/2022 z dnia 17 marca 2022 r. postanowił:
1) wprowadzić z dniem 22 marca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii L („Obligacje”) Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00332”; 2) notować Obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0226”. Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty