Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
1.04.2022, 18:05

QRS Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał

Niniejszym Zarząd Quercus TFI S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 kwietnia 2022 r., na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w budynku Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12. Ogłoszenie o zwołaniu ww. zgromadzenia, projekty uchwał oraz dodatkowe (dotychczas nieopublikowane) informacje istotne dla podejmowanych uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty