Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
28.04.2022, 19:10

CIE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 28 kwietnia 2022 r., posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 67,77 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 3.084.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 7,75 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,85 %. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2.729.507 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 6,86 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,18 %. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Inne komunikaty