Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
10.05.2022, 17:10

VOX Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 6 czerwca 2022 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 6 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.
Treść projektów uchwał oraz dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty