Trwa ładowanie...
Notowania
CSY: strona spółki
13.05.2022, 18:46

OZE korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 r

Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”), informuje, że w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym m.in. w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent podjął decyzję o przekazaniu korekty raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 r. Powodem korekty jest brak wskazania w pierwotnej wersji raportu sposobu (formy prawnej) zbycia pakietu większościowego udziałów w spółce fotowoltaicznej Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie. Jednocześnie Emitent wskazuje, że pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że w okresie pomiędzy publikacją raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 r. a dniem jego korekty doszło do zmiany firmy (nazwy) Emitenta z: CSY S.A., na: OZE Capital S.A. i w treści raportu Emitent posługuje się poprzednią firmą (nazwą), tj. CSY S.A. oraz zmiany firmy (nazwy) drugiej strony transakcji z: Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na: Solar Innovation S.A. z siedzibą w Katowicach i w treści raportu Emitent posługuje się poprzednią firmą (nazwą) drugiej strony transakcji, tj. Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu, a także doszło do zmiany siedziby spółki będącej przedmiotem transakcji z: Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn na: Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach i w treści raportu Emitent posługuje się poprzednią siedzibą spółki będącej przedmiotem transakcji, tj. Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn. Treść raportu przed korektą: Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie dalej: "Emitent" informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa, na mocy której Emitent objął 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu. W zamian Emitent zbył pakiet 51% udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn odpowiadający wartości objętych akcji. Treść raportu po korekcie: Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie dalej: "Emitent" informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa, na mocy której Emitent objął 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu. Wraz z przedmiotową umową objęcia akcji została zawarta umowa datio in solutum, zgodnie z którą Emitent zamiast zapłaty za objęte akcje serii E zbył na rzecz spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. pakiet większościowy udziałów (51% udziału w kapitale i w głosach) w kapitale zakładowym spółki fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, za łączną kwotę 16 mln zł, która odpowiada wartości objętych akcji.

Inne komunikaty