Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok; 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2021 rok; 8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021; 10 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A.; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty