Trwa ładowanie...
Notowania
PHN: strona spółki
1.06.2022, 17:25

PHN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2021 r. 10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.; e) podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.; g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. 12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Inne komunikaty