Trwa ładowanie...
Notowania
KETY: strona spółki
9.06.2022, 15:32

KTY Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/22 z dnia 25 maja 2022 roku.
Zmiany statutu polegały na: 1) Nadaniu § 7 ust. 1 i 2 brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.125.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). 2. Na kapitał zakładowy składa się 9.650.152 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. 2) Nadaniu §7 ust. 4 pkt 8 brzmienie: 76.705 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji serii H., W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu. Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty