Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
27.06.2022, 16:26

QRS Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.

W związku z powzięciem n/w informacji Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że nastąpiło zawarcie transakcji w ramach skupu akcji własnych w ramach dokumentu Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus TFI S.A. oraz Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus TFI S.A. Na podstawie Programu skupu akcji własnych, na który składają się dwa ww. dokumenty zostało nabytych 2.345.751 akcji Quercus TFI S.A. Przedmiotowe akcje stanowią 3,99% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniały do wykonywania 3,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena sprzedaży akcji zgodnie z ww. dokumentami wynosiła 9,50 zł i była jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i akcji niedopuszonych do obrotu na GPW. Przed zawarciem ww. transakcji Emitent nie posiadał akcji własnych.
Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na GPW wraz z ofertami sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW była wyższa niż 2.345.751 (liczba akcji, które Spółka zamierzała nabyć) i osiągnęła poziom 55.629.633, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży akcji wprowadzonych od obrotu na GPW oraz ofertami sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW. Średnia stopa alokacji wyniosła ok. 4,2167% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza i była jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty