Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
1.07.2022, 12:11

PGE Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 roku.
W wyniku rejestracji zmian, siedziba Spółka została zmieniona z Warszawy na Lublin, a nowy adres siedziby spółki jest następujący: aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin. Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki: - § 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Lublin.”; - § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i 10 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty