Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Program skupu akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. (“Spółka”) działając na postawie uchwały nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.06.2022 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała WZA”) niniejszym informuje, iż podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w celu ich dalszego zbycia, lub umorzenia, lub też w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę. Akcje będą też mogły zostać zaoferowane pracownikom oraz współpracownikom w ramach programu motywacyjnego, lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności oraz przyjął „Program odkupu akcji własnych” („Program Odkupu”), zgodnie z którym dokonywane będą transakcje nabycia akcji Spółki.
Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym, którego wysokość wynosi: 135.175,83 zł, co obejmuje oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia. Cena, za którą Spółka nabędzie akcje własne nie może być niższa niż 0,20 zł. i wyższa niż 1,50 zł za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki. Czas trwania Programu Odkupu obejmuje okres od dnia powzięcia Uchwały WZA tj. od dnia 27 czerwca 2022 roku do dnia 27 czerwca 2025 roku, ale nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Rozpoczęcie Programu Odkupu zaplanowane jest na dzień 05 lipca 2022 roku, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z Programu Odkupu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Treść przyjętego przez Zarząd Spółki Programu Odkupu zostaje podana do publicznej wiadomości i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Załączniki

Inne komunikaty