Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
6.07.2022, 15:29

PPS Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2022 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].
Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 67,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 40,5 mln zł, Lublinowi – do 8,5 mln zł i Bronisławowi – do 18,5 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów: • kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 0,7 mln zł, • kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 19 mln zł, Lublinowi – 5 mln zł i Bronisławowi – 9,3 mln zł, • kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17,5 mln zł, Lublinowi – 1,5 mln zł i Bronisławowi – 8,5 mln zł. Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2023 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2023 roku w równych miesięcznych ratach. Limit został udzielony do 31 sierpnia 2023 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Inne komunikaty