Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
7.07.2022, 13:27

WLT Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpłynięciu zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz funduszy: • Allianz Duo FIO (wcześniej Aviva Investors FIO), • Allianz Inwestycje SFIO (wcześniej Aviva Investors SFIO), • Allianz SFIO Dużych Spółek (wcześniej Aviva SFIO Dużych Spółek) • Allianz SFIO PPK (wcześniej Aviva PPK SFIO), • Bezpieczna Jesień SFIO, dalej łącznie „Fundusze”, niniejszym informuje, że w wyniku połączenia TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. („Połączenie”), w którym TFI Allianz Polska S.A. było spółką przejmującą a Aviva Investors Poland TFI S.A. było spółką przejmowaną, zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Połączenie miało miejsce 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy, w dniu Połączenia fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. miały, przed uwzględnieniem akcji posiadanych przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI S.A., 8.265 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.265 głosów, co stanowiło 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy, w dniu Połączenia, po uwzględnieniu akcji posiadanych zarówno przez fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., jak i przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A., Fundusze miały 3.033.937 akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.033.937 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Raport bieżący Spółki nr 6/2021 informował o zmianie poziomu zaangażowania funduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Połączenia Aviva Investors Poland TFI S.A. przestało istnieć, a więc nie powinno być dłużej uważane za podmiot uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki. Towarzystwo informuje ponadto, że: • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0, • łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 3.033.937, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty