Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
8.07.2022, 10:39

TRK Zawarcie umowy objęcia akcji z PKP PLK S.A.

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2022 informuje, że Spółka zawarła umowę objęcia akcji z PKP PLK S.A. („Umowa”), zgodnie z którą Spółka złożyła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Inwestor”) ofertę objęcia 250 mln akcji zwykłych imiennych serii E po cenie emisyjnej 0,80 zł za jedną akcję serii E, a Inwestor bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia akcji, w konsekwencji czego objął ww. akcje serii E w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000.000,00 zł.
Najważniejsze postanowienia Umowy: 1. Inwestor wniesie wkład i opłaci obejmowane akcje w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy na rachunek bankowy mBank S.A., 2. Spółka otrzyma środki pieniężne z Biura Maklerskiego mBank S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy. Ponadto, Umowa zawiera standardowe dla podobnych umów oświadczenia stron. Akcje zwykłe imienne serii E zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty