Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
15.07.2022, 14:51

ING Informacja o szacowanej wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w III kwartale 2022 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunki dotyczące wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w związku z podpisaniem przez Prezydenta 14 lipca 2022 roku ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). Ustawa wprowadza m.in. dla kredytobiorców możliwość zawieszenia spłaty do 8 miesięcznych rat kredytu hipotecznego – po dwie w każdym z kwartałów drugiego półrocza 2022 roku oraz po jednej w każdym z kwartałów 2023 roku („zawieszenie spłaty rat”), oraz dla kredytodawców obowiązek wniesienia przez sektor bankowy dodatkowej wpłaty w wysokości 1,4 mld zł do końca 2022 roku do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców („FWK”).
W odniesieniu do zawieszenia spłaty rat, oszacowana, zgodnie z wymogami MSSF 9, aktualnym stanem wiedzy oraz w oparciu o przyjęte założenia, kwota korekty jest w ocenie Zarządu Banku istotna i spowoduje jednorazowe obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto Banku (jako pomniejszenie przychodów) za lipiec 2022 roku o ok. 1,7 mld zł. W konsekwencji Zarząd Banku spodziewa się straty netto w III kwartale 2022 roku - pierwszej od 14 lat, czyli od IV kwartału 2008 roku. Ponadto, Zarząd wskazuje, że szacowana kwota korekty będzie miała negatywny wpływ na łączny współczynnik kapitałowy Banku w wysokości ok. 1,2 p.p. Wstępnie szacowana wartość korekty została ustalona jako różnica wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych wynikających z umów kredytowych uwzględniającej zawieszenie płatności rat oraz bieżącej wartości bilansowej brutto portfela kredytowego, przy założeniu odsetka klientów zainteresowanych zawieszaniem spłaty rat na poziomie 70%. 89% szacowanej kwoty korekty przypada na kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem i 11% na kredyty z okresowo stałą stopą procentową. Zarząd Banku zwraca uwagę, że powyższa kwota będzie podlegała aktualizacji biorąc pod uwagę przede wszystkim rzeczywisty poziom zainteresowania zawieszeniem spłat kredytu. Zaktualizowana informacja dotycząca wysokości korekty oraz jej wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Banku zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2022 roku. W odniesieniu do FWK, w związku z brakiem możliwości oszacowania wysokości tej dodatkowej wpłaty przypadającej na Bank, Zarząd Banku przekaże tę informację w formie raportu bieżącego po otrzymaniu decyzji Rady FWK. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty