Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
22.07.2022, 17:02

WLT Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Wielton S.A. dokonane uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r.
Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Wielton S.A.: I. Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.” II. Zmiana § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. ” III. Uchylenie § 24 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki o treści: „Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych – ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. ” IV. Uchylenie § 24 ust. 3 Statutu Spółki o treści: „Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. ” Tekst jednolity Statutu Wielton S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2021 roku o powołaniu do składu Zarządu Wielton S.A. na wspólną VI kadencję Pana Macieja Grzelązki i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Wielton S.A. odpowiedzialnego za wszelkie działania operacyjne Oddziału Wielton w Wieluniu, w tym produkcję, łańcuch dostaw, technologię i bieżące inwestycje, o której to uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Inne komunikaty