Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
24.08.2022, 22:05

WLT Otrzymanie decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji Spółki na terenie gminy Wieluń

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Przedsiębiorca”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu Przedsiębiorcy w zakresie nowej inwestycji („Nowa Inwestycja”) realizowanej w Wieluniu oraz w miejscowościach Urbanice i Widoradz, gmina Wieluń („Decyzja o Wsparciu”). Decyzja o Wsparciu została wydana na podstawie m.in. art. 13 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 z późn. zm.).
W ramach Nowej Inwestycji, która polegać będzie na rozbudowie i modernizacji parku maszynowego i technologicznego, przeprowadzeniu reorganizacji realizowanych obecnie procesów produkcyjnych, przebudowie istniejących oraz wybudowaniu nowych obiektów wspierających funkcje produkcyjne, a także rozbudowie niezbędnej infrastruktury wspomagającej, Spółka zamierza zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu. Zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji o Wsparciu Przedsiębiorca miałby ponieść na terenie realizacji Nowej Inwestycji koszty kwalifikowane o łącznej wartości 50 mln zł, przy czym nakłady w wysokości 45 mln zł zostaną poniesione w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., a nakłady w wysokości 5 mln zł związane z najmem nieruchomości – do dnia 31 grudnia 2032 r. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie przekracza kosztów kwalifikowanych Nowej Inwestycji, do których poniesienia Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z Decyzją o Wsparciu. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2027 r. W terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Przedsiębiorca powinien utrzymać na terenie realizacji inwestycji łączne zatrudnienie na poziomie co najmniej 1930 etatów, po utworzeniu na terenie realizacji inwestycji co najmniej 1 nowego miejsca pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Decyzja o Wsparciu zawiera również warunek podjęcia przez Przedsiębiorcę zobowiązania spełniania określonych w niej kryteriów jakościowych w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego. Ze względu na wielkość Przedsiębiorcy i lokalizację Nowej Inwestycji maksymalna intensywność pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy wynosi 40%, zatem maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługującej Spółce wyniesie 20 mln zł. Decyzja o Wsparciu została wydana na czas określony 15 lat.

Inne komunikaty